Skip Navigation
November 2018
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
Girls Basketball
November 6, 2018 |04:00 PM - 06:00 PM -

CKS v CCS @ CKS + Bosco JV Varsity @ 4 PM; JV @ 5 PM unless otherwise noted

Girls Basketball
November 8, 2018 |04:00 PM - 06:00 PM -

CKS v SSC @ CKS + JV Varsity @ 4 PM; JV @ 5 PM unless otherwise noted

CKS Auction
November 9, 2018
Girls Basketball
November 13, 2018 |04:00 PM - 06:00 PM -

CKS v VMS @ VMS + Savio JV @ 3:45 pm Varsity @ 4 PM; JV @ 5 PM unless otherwise noted

Girls Basketball
November 14, 2018 |04:00 PM - 06:00 PM -

CKS v NCS @ NCS + JV Savio Varsity @ 4 PM; JV @ 5 PM unless otherwise noted

Girls Basketball
November 27, 2018 |04:00 PM - 06:00 PM -

CKS v Berkeley @ Berkeley + JV Savio Varsity @ 4 PM; JV @ 5 PM unless otherwise noted

Girls Basketball
November 28, 2018 |04:00 PM - 06:00 PM -

CKS v IDS @ IDS + JV Bosco Varsity @ 4 PM; JV @ 5 PM unless otherwise noted

Girls Basketball
November 29, 2018 |04:00 PM - 06:00 PM -

CKS v STL @ STL + JV Savio Varsity @ 4 PM; JV @ 5 PM unless otherwise noted